Specjalizuję się w pracy z lękiem, emocjami, rozwijaniem kompetencji interpersonalnych i zmianą jakości życia na lepsze

 
 
 
 
 
 
Terapia młodzieży

Brak umiejętności budowania dobrych relacji z innymi

Problemy wychowawcze

 

Poszukiwania swoich mocnych stron 

Zarządzanie czasem
 

Strata

Agresja i przemoc

Kryzys egzystencjalny

 

Trening kompetencji interpersonalnych

Trening zastępowania agresji

Doradztwo zawodowe
 

Trauma

Trauma lub uraz psychiczny – trwała zmiana w psychice, która spowodowana jest gwałtownym i przykrym przeżyciem.

 

Trauma może oznaczać także to co powoduje w psychice trwałą zmianę, nagłe wzruszenie.

 

Trauma jest stanem psychicznym wywołanym działaniami czynników zewnętrznych, zagrażających zdrowiu lub życiu, które prowadzą do głębokich zmian w funkcjonowaniu człowieka. Rezultatem takiego urazu u osoby dotkniętej traumą mogą być utrwalone trudności w powrocie do poprzedniego funkcjonowania. Trudności te mogą niekiedy tworzyć zespół objawów, tzw. zaburzenie stresowe pourazowe. Następstwami doznanej traumy może być: lęk, żałoba, depresja, wzrost zachowań agresywnych i autoagresywnych (w tym próby samobójcze), symptomy psychotyczne, obniżone poczucie własnej wartości, problemy społeczne lub, w młodszym wieku, pogorszenie wyników szkolnych.

Trening ACT

ACT - Acceptance & Commitment Therapy / Training –  Terapia/Trening Akceptacji i Zaangażowania

 

Głównym celem ACT jest wzmacnianie elastyczności psychologicznej. Elastyczność to  zdolność do zauważania i reagowania na własne myśli, uczucia i inne zdarzenia w taki sposób, aby móc podejmować działania zgodne z własnym systemem wartości i celami z nim związanymi.

 

Kształcenie w sobie elastyczności psychologicznej jest uniwersalną i udowodnioną naukowo drogą do podwyższenia jakości życia i uporania się z problemami zarówno dla osób przechodzących przez trudny czas w życiu i szukających terapii, jak i dla chcących trenować swój umysł lub szukających profilaktyki i drogi w życiu.

 

W psychoterapii ACT odznacza się badaniami w szerokim zakresie problemów psychicznych związanych m.in. z depresją, różnymi odmianami lęku (obsesje i kompulsje, społeczny, trauma, ataki paniki i inne), uzależnieniami, przewlekłym bólem, skomplikowanymi i długotrwałymi problemami psychicznymi.

 

W rozwoju osobistym/coachingu badania wskazują, że ACT osiąga skuteczność w radzeniu sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym oraz w podnoszeniu wydajności i jakości życia u pracowników oraz sportowców.

 

Jest wiele myśli i odczuć, które utrudniają skuteczne działanie np. zmartwienia, wewnętrzna krytyka, gniew, lęk i strach, chęć odłożenia czegoś na później, smutek i poczucie beznadziei lub bezsensu, złość, wstyd, poczucie winy, przewlekły ból, trudne wspomnienia, przewidywania, impulsy zachęcające do powrotu do uzależnienia lub problematycznego zachowania, natrętne myśli, poczucie powinności lub przymusu, frustracja, niepewność, pustka. To tylko niektóre – ACT uczy, jak skutecznie do nich podejść, by zakończyć wewnętrzną walkę i zacząć żyć w zgodzie z sobą. 

Relacje - kompetencje interpersonalne

Umiejętności życiowe umożliwiają człowiekowi pozytywne zachowania przystosowawcze, dzięki którym może skutecznie radzić sobie z zadaniami i wymaganiami codziennego życia.

 

Umiejętności życiowe odnoszą się do kompetencji psychospołecznych.

Wyróżniamy umiejętności podstawowe dla codziennego życia, umożliwiające dobre samopoczucie, relacje międzyludzkie i zachowania sprzyjające zdrowiu. 

 

Nie możemy też zapominać o specyficznych umiejętnościach, które dotyczą radzenia sobie z zagrożeniami, na przykład: o asertywnym odmawianiu używaniu narkotyków, podejmowaniu stosunków seksualnych, przemocy itp. Są one rozwijane z umiejętnościami podstawowymi.

 

Kształtowanie umiejętności życiowych polega na stworzeniu takich warunków, w których ludzie mogą nabywać wiedzę i kompetencje oraz kształtować właściwe postawy dla budowania i rozwijania zdrowego i szczęśliwego stylu życia.

 

Porozumiewanie się -umiejętności interpersonalne

Skuteczne porozumiewanie się to wyrażanie siebie werbalnie i niewerbalnie (mowa ciała) w sposób charakterystyczny dla danej sytuacji, społeczności i kultury. 

To bardzo ważna umiejętność, która pozwala prezentować własne opinie, życzenia, potrzeby i niepokoje.

To oznacza, że w razie potrzeby potrafimy poprosić o pomoc lub radę. 
 

Umiejętności interpersonalne pozwalają nie tylko na utrzymanie dobrych relacji z innymi ludźmi, ale to także umiejętność rozstawania się z innymi ludźmi

 

Samoświadomość – empatia

Samoświadomość to zdolność poznawania siebie, swojego charakteru, mocnych i słabych stron, tego co lubimy, a czego nie. 

Rozwijanie samoświadomości pozwala ocenić, kiedy znajdujemy się pod wpływem stresu lub presji innych.

Jest to predyspozycja do skutecznego komunikowania i utrzymywania dobrych relacji z ludźmi. 

 

Empatia jest zdolnością do wyobrażania sobie odczuć innych ludzi, mimo braku dokładnych informacji.

To właśnie empatia pozwala nam zrozumieć i zaakceptować inne osoby, które różnią się od nas samych.

Radzenie sobie ze stresem i emocjami

 

Radzenie sobie z emocjami to umiejętność rozpoznawania własnych emocji oraz emocji innych ludzi, to uświadomienie sobie ich wpływu na nasze zachowania, to zdolność do właściwej reakcji na różne emocje. 

Ludzie, którzy nie potrafią radzić sobie z emocjami często zachowują się w sposób agresywny lub podejmują próby autoagresji, samookaleczeń. 

Z emocjami najczęściej nie potrafią sobie poradzić dzieci i nastolatkowie, ale dorośli żyjąc w pośpiechu, niesatysfakcjonujących związkach także tego doświadczają

Trening kompetencji interpersonalnych w ramach doradztwa zawodowego - metoda hiszpańska

Emocje

Kształtowanie umiejętności życiowych polega na stworzeniu takich warunków, w których ludzie mogą nabywać wiedzę i kompetencje oraz kształtować właściwe postawy dla budowania i rozwijania zdrowego i szczęśliwego stylu życia.

 

Radzenie sobie z emocjami to umiejętność rozpoznawania własnych emocji oraz emocji innych ludzi, to uświadomienie sobie ich wpływu na nasze zachowania, to zdolność do właściwej reakcji na różne emocje. 

 

Ludzie, którzy nie potrafią radzić sobie z emocjami często zachowują się w sposób agresywny lub podejmują próby autoagresji, samookaleczeń. 

Z emocjami najczęściej nie potrafią sobie poradzić dzieci i nastolatkowie, ale dorośli żyjąc w pośpiechu, niesatysfakcjonujących związkach także tego doświadczają

Co możemy razem zrobić?

Ćwiczenia, trening interpersonalny pozwoli poznać i zaakceptować siebie

 

Zmiana to przepustka do szczęśliwego życia!

Nieprzyjemny stan emocjonalny związany z przewidywaniem nadchodzącego z zewnątrz lub pochodzącego z wewnątrz organizmu niebezpieczeństwa, objawiający się jako niepokój, uczucie napięcia, skrępowania, zagrożenia. W odróżnieniu od strachu jest on procesem wewnętrznym, niezwiązanym z bezpośrednim zagrożeniem lub bólem.

 

Lęk staje się patologiczny, gdy stale dominuje w zachowaniu, gdy nie pozwala na swobodę, a w konsekwencji prowadzi do zaburzeń. Reakcje lękowe tracą swoją przystosowawczą funkcję i są nieadekwatne do bodźców, a niepokój wywołują sytuacje niemające znamion zagrożenia.

 

Lęk staje się często punktem krystalizacyjnym dla innych objawów, przybiera postać:

  • nieokreślonego niepokoju

  • napadów lękowych

  • zlokalizowaną - dotyczącą określonej części ciała lub sytuacji.

 

Od lęku odróżnia się strach wywołany konkretnym zagrożeniem

Lękowi towarzyszą najczęściej objawy somatyczne, takie jak:

pocenie się

drżenie

drżenie dłoni

tężenie mięśni

objawy napięciowe ze strony obręczy barkowej, kręgosłupa etc.

świąd skóry

bóle brzucha

zawroty głowy

mrowienie

ból serca

kołatanie serca

zakłócenia oddychania

biegunka

moczenie się

omdlenia

łzawienie oczu

Lęk